Neophodna dokumentacija za porudžbinu pečata i štambilja !!!

Za preduzetnike:
Original ili fotokopija rešenja o osnivanju iz Agencije za privredne registre ili poslednji izvod overen od strane Agencije.
Prilikom preuzimanja pečata obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.
Bez lične karte nije moguće preuzimanje štambilja.

Privredna društva:
Original ili fotokopija rešenja o osnivanju iz Agencije za privredne registre ili poslednji izvod overen od strane Agencije.
Prilikom preuzimanja pečata obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.
Bez lične karte nije moguće preuzimanje pečata.

Sportske organizacije
Original ili fotokopija rešenja o upisu u Registar sportskih organizacija iz Ministarstva za omladinu i sport.
Prilikom preuzimanja pečata obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.
Bez lične karte nije moguće preuzimanje štambilja.

Skupština zgrade
Za izradu pečata za skuštinu zgrade potrebno je doneti rešenje o osnivanju skupštine stanara iz matične Opštine ili overen zapisnik sa poslednje održane sednice.
Pečat je ćirilični prečnika 30 mm, sadrži adresu zgrade, kao i naziv „savet zgrade“ ili „skuština zgrade“ u zavisnosti od broja stanova u zgradi.
Savet zgrade je do 10 stanova, a skupština zgrade preko 10 stanova.

Sudski veštak
Original ili fotokopija rešenja iz Ministarstva Pravde.
Potrebno rešenje sudskog veštaka. Pečat ćirilični pravougaoni 45 x 25 mm, koji sadrži ime i prezime veštaka, njegovo prebivalište i oblast veštačenja.
Prilikom preuzimanja pečata obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.
Bez lične karte nije moguće preuzimanje štambilja.

Sudski prevodilac
Potrebno je dostaviti rešenje iz suda za sudskog prevodioca (po starom zakonu tumač).
Prevodilac ima pečat okruglog oblika prečnika 38 mm koji sadrži ime i prezime, oznaku sudski prevodilac sa nazivom jezika za koji je postavljen i mesto prebivališta prevodioca. Prevodilac dostavlja otisak svog pečata i svojeručni potpis višim sudovima.

Sudski izvršitelj
Rešenje za izradu pečata sa grbom iz Ministarstva pravde

Lekari
-Za izradu lekarskog pečata bez ID broja potrebna je kopija diplome
– Za izradu lekarskog pečata sa ID brojem (elipsasti za propisivanje recepata na teret RZZO) potrebna je kopija obrasca o dodeli ID broja iz fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije..
Obavezan je i zahtev od zdravstvene ustanove u kojoj je lekar zaposlen.
– Za izradu lekarskog pravougaonog štambilja sa ID brojem potrebno je doneti zahtev iz Zavoda za javno zdravlje, na kome je upisan ID broj lekara
– Za izradu lekarskog pečata na kome piše broj licence i titula potrebno je doneti kopiju licence.
– Za izradu lekarskog štambilja za privatne ordinacije, potrebno je dostaviti kopiju diplome i kopiju rešenja iz APR-a gde se vidi broj BP koji se upisuje na pečat.
Prilikom preuzimanja štambilja obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.
Bez lične karte nije moguće preuzimanje štambilja.

Advokati
Original ili fotokopija rešenja o upisu u Registar Advokatske komore.
Prilikom preuzimanja štambilja obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.
Bez lične karte nije moguće preuzimanje štambilja.

Faksimili
Faksimil podrazumeva štambilj sa otiskom ličnog potpisa.
Ukoliko faksimil poručujete za drugu osobu u okviru istog privrednog društva potrebno je dostaviti zahtev za izradu faksimila sa pečatom i potpisom naručioca.
Ukoliko naručujete štambilj za privatne svrhe potrebno je da dođete lično.
Prilikom preuzimanja štambilja obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.
Bez lične karte nije moguće preuzimanje štambilja.

Komercijalni štambilji
Za pečate i štambilje koji se koriste u okviru firme a koji u svom sadržaju pored ostalog teksta sadrže i naziv privrednog društva potrebno je dostaviti zahtev za izradu pečata/štambilja na memorandumu firme, overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica.
Prilikom preuzimanja štambilja obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.
Bez lične karte nije moguće preuzimanjepečata/štambilja.